Wykorzystanie dróg w sposób szczególny

 

Tryb postępowania w przypadku ubiegania się organizatora imprezy o wykorzystanie drogi w sposób szczególny.

 

Wymogi formalne jakie powinien spełniać wniosek organizatora imprezy zgodnie  z art. 65 ust. 3 i 4 Ustawy p.r.d. (Dz.U. z 2020r. poz. 110 z późniejszymi zmianami):

 • - art. 65. Zawody sportowe, rajdy, wyścigi, przewóz osób koleją turystyczną i inne imprezy, które powodują utrudnienie w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, mogą się odbywać pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas trwania imprezy oraz uzyskania zezwolenia na jej przeprowadzenie.
 • - art. 65b. 1. Zezwolenie, o którym mowa w art. 65, wydaje w drodze decyzji administracyjnej, na pisemny wniosek organizatora imprezy, zwany dalej „ wnioskiem”, złożony co najmniej 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia, organ zarządzający ruchem na drodze, na której odbywa się impreza, z tym że jeżeli impreza odbywa się na dogach podległych kilku organom – organem  właściwym jest:
 1. w przypadku dróg różnych kategorii – organ zarządzający ruchem  na drodze wyższej kategorii;
 2. w przypadku dróg tej samej kategorii – organ właściwy ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy.
 3. organizator imprezy  przesyła w terminie określonym w ust. 1 kopię wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do :
 4. właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy Komendanta Wojewódzkiego  Policji, a także komendanta oddziału Straży Granicznej – jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej, lub komendanta jednostki Żandarmerii Wojskowej – jeżeli impreza jest przeprowadzana na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie  jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

Przepisy  nie dotyczą procesji, pielgrzymek  oraz innych imprez o charakterze religijnym, które odbywają się na drogach na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

Wniosek powinien zawierać w szczególności:

 • imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania z siedzibą organizatora imprezy,
 • rodzaj i nazwa imprezy,
 • informacja o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończeniu imprezy,
 • informacja o przewidzianej liczbie uczestników,
 • wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca na terenie poszczególnych województw, powiatów,
 • podpis organizatora lub jego przedstawiciela,
 • szczegółowy regulamin imprezy,
 • wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości,
 • program imprezy, ze szczególnym opisem trasy, podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami, sposób oznaczenia miejsc niebezpiecznych dla  uczestników imprezy, oznakowanie pojazdów uczestniczących w imprezie i jej towarzyszących, rodzaje zezwoleń umożliwiających poruszanie się  osób lub  pojazdów w miejscach wyłączonych z ruchu publicznego,
 • organizacja łączności bezprzewodowej miedzy organizatorem imprezy  a Policją w czasie jej trwania, sposób informowania o ograniczeniach w ruchu drogowym wynikających z przebiegu imprezy – przed  imprezą i w trakcie jej trwania,
 • zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego,
 • pisemną zgodę właściciela lasu, jeśli impreza przeprowadzona jest przez teren leśny,
 • podczas planowania służby zapewniającej bezpieczeństwo podczas trwania imprezy, należy podać  ilość policjantów  przewidzianych do zabezpieczenia oraz wskazać miejsca zabezpieczenia policyjnego.

 

Powrót na górę strony