Zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa

 

Zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa powinno zawierać:

  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument,
  • okres ważności,
  • znak graficzny zgodny ze wzorem określonym w art. 5 dyrektywy nr 97/671/EWG.

 

Powrót na górę strony