Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Miejska Policji w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019, poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Data publikacji strony internetowej: 2008-09-18

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-04-10

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie opublikowano dokumenty, które:
  • pochodzą z różnych źródeł;
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ostateczny kształt, w tym treść dokumentu;
  • zostały opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiązywały w innej instytucji;
  • nie można zmienić ich struktury;
  • zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie.
 • Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły. Szkolimy redaktorów naszego serwisu, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności.
 • Ze względu na ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.
 • Nie wszystkie filmy, które zamieszczamy w naszym serwisie, mają napisy rozszerzone i audiodeskrypcję.
 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Ze względu na ograniczenia techniczne aplikacje typu "wirtualny spacer" nie są dostępne.

Oświadczenie sporządzono: 2020-09-23.

Ostatnia aktualizacja deklaracji: 2022-03-30

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Redaktor www Pan Piotr Górny, adres poczty elektronicznej webmaster-torun@bg.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 754 25 35. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontakt możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, w której interesanci mogą załatwić sprawę, pozostającą we właściwości Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, znajduje się na ul. Grudziądzkiej 17 w Toruniu. Siedziba oznaczona jest napisem "Policja" na elewacji budynku oraz nazwą ulicy oraz numerem na ogrodzeniu od ul. Grudziądzkiej. Na gmachu budynku umieszczona jest również tablica informacyjna.

Do wejścia głównego nie prowadzą schody, które by uniemożliwiały wejście do budynku osobą z niepełnosprawnością, w tym osobą poruszającym się na wózku. Po prawej stronie drzwi głównych znajduje się domofon pozwalający na kontakt z Dyżurnym Miejskim Policji w Toruniu.

W hallu głównym znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i biuro przepustek. Biuro przepustek znajduje się po prawej stronie od wejścia i jest oznaczone napisem „RECEPCJA”. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po prawej stronie od wejścia znajduje się jeden aparat telefoniczny. Możesz z niego skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie Komendy Miejskie Policji w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika Komendy Miejskiej Policji (osoby wprowadzającej). Przejście z biura przepustek do dalszej części obiektu zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody, których początek i koniec biegu oznaczono kontrastowo oraz dwie windy.

Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć interesantów, który znajduje się po lewej stronie biura przepustek. Dostęp do pomieszczeń do obsługi interesantów jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

W budynku jest winda. W całym budynku są oznaczenia numeracji pięter.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem, na parkingu od ul. Grudziądzkiej wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Aby dowiedzieć się jak skorzystać z usługi tłumacza języka migowego (PJM/SJM) online, w jednostce Policji lub przez internet, przejdź do Policja e-usługi.

Główna siedziba Komisaruatu Policji Toruń-Podgórz, w której interesanci mogą załatwić sprawę, pozostającą we właściwości Komisaruatu Policji Toruń-Podgórz, znajduje się na ul. Poznańskiej 127/129 w Toruniu. Siedziba oznaczona jest napisem "Policja" oraz nazwą ulicy i numerem na elewacji budynku od ul. Poznańskiej. Na gmachu budynku umieszczona jest również tablica informacyjna.

Przed wejściem głównym znajduje się jeden stopień, który może uniemożliwiać wejście do budynku osobą z niepełnosprawnością, w tym osobą poruszającym się na wózku. Wzdłuż budynku od strony parkingu prowadzi jednak chodnik wraz z podjazdem, który umożliwia wejście do budynku osobą z niepełnosprawnością, w tym osobą poruszającym się na wózku.

W hallu głównym znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i pomieszczenie dyżurnego komisariatu. Pomieszczenie dyżurnego znajduje się po lewej stronie od wejścia i jest oznaczone napisem „DYŻURNY”. Personel pomieszczenia dyżurnego nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po prawej stronie od wejścia znajduje się jeden aparat telefoniczny. Możesz z niego skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z hallu głównego i poruszają się po terenie Komisariatu Policji Toruń-Podgórz w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika Komisariatu Policji Toruń-Podgórz (osoby wprowadzającej). Przejście z korytarza przed biurem dyżurnego do hallu głównego zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Dalsze części obiektu zabezpieczone są drzwiami. Do niektórych dalszych części obiektu prowadzą schody, których początek i koniec biegu oznaczono kontrastowo.

Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć interesantów, który znajduje się po prawej stronie hallu głównego. Dostęp do pomieszczeń do obsługi interesantów jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

W budynku nie ma windy. W całym budynku są oznaczenia numeracji pięter.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, na wprost wejścia. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem, na parkingu od ul. Poznańskiej wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Aby dowiedzieć się jak skorzystać z usługi tłumacza języka migowego (PJM/SJM) online, w jednostce Policji lub przez internet, przejdź do Policja e-usługi.

Główna siedziba Komisaruatu Policji Toruń-Rubinkowo, w której interesanci mogą załatwić sprawę, pozostającą we właściwości Komisaruatu Policji Toruń-Rubinkowo, znajduje się na ul. Dziewulskiego 1 w Toruniu. Główne wejście do Komisariatu Policji Toruń-Rubinkowo nie znajduje się bezpośrednio od ulicy Dziewulskiedo. Do wejścia prowadzi chodnik prostopadły do ulicy po lewej stronie budynku. Siedziba oznaczona jest napisem "Policja" na elewacji budynku oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody. Z prawej strony schodów znajduje się ruchomy podest, który umożliwia wejście do budynku osobą z niepełnosprawnością, w tym osobą poruszającym się na wózku. Bezpośrednio przy ruchomym podejście na początku schodów znajduje się przycisk pozwalający przywołać osobę obsługującą ruchomy podest.

W hallu głównym znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i pomieszczenie dyżurnego. Pomieszczenie dyżurnego znajduje się po lewej stronie od wejścia. Personel pomieszczenia dyżurnego nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po prawej stronie od wejścia znajduje się jeden aparat telefoniczny. Możesz z niego skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z hallu głównego i poruszają się po terenie Komisariatu Policji Toruń-Rubinkowo w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika Komisariatu Policji Toruń-Rubinkowo (osoby wprowadzającej). Przejście z hallu głównego do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do niektórych dalszych części obiektu prowadzą schody, których początek i koniec biegu oznaczono kontrastowo.

Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć interesantów, który znajduje się po prawej stronie hallu głównego. Dostęp do pomieszczeń do obsługi interesantów jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

W budynku nie ma windy. W całym budynku są oznaczenia numeracji pięter.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem, na parkingu od ul. Dziewulskiego wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Dodatkowo na parkingu przyległym do ulicy Dziewulskiego wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Aby dowiedzieć się jak skorzystać z usługi tłumacza języka migowego (PJM/SJM) online, w jednostce Policji lub przez internet, przejdź do Policja e-usługi.

Główna siedziba Komisaruatu Policji Toruń-Śródmieście, w której interesanci mogą załatwić sprawę, pozostającą we właściwości Komisaruatu Policji Toruń-Śródmieście, znajduje się na ul. PCK 2 w Toruniu. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz numerem na ogrodzeniu od ul. PCK oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody, które uniemożliwiają wejście do budynku osobą z niepełnosprawnością, w tym osobą poruszającym się na wózku.

W hallu głównym znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i pomieszczenie dyżurnego. Pomieszczenie dyżurnego znajduje się po prawej stronie od wejścia. Personel pomieszczenia dyżurnego nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po prawej stronie od wejścia znajduje się jeden aparat telefoniczny. Możesz z niego skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z hallu głównego i poruszają się po terenie Komisariatu Policji Toruń-Śródmieście w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika Komisariatu Policji Toruń-Śródmieście (osoby wprowadzającej). Przejście z hallu głównego do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody, których początek i koniec biegu oznaczono kontrastowo.

Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć interesantów, który znajduje się po lewej stronie hallu głównego. Dostęp do pomieszczeń do obsługi interesantów jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

W budynku nie ma windy.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia. Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem, na parkingu od ul. PCK wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Aby dowiedzieć się jak skorzystać z usługi tłumacza języka migowego (PJM/SJM) online, w jednostce Policji lub przez internet, przejdź do Policja e-usługi.

Główna siedziba Komisaruatu Policji w Chełmży, w której interesanci mogą załatwić sprawę, pozostającą we właściwości Komisaruatu Policji w Chełmży, znajduje się na ul. Sądowej 2 w Chełmży. Siedziba oznaczona jest napisem "Policja" oraz numerem od ul. Sądowej i tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody, które uniemożliwiają wejście do budynku osobą z niepełnosprawnością, w tym osobą poruszającym się na wózku.

W korytarzu głównym znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i pomieszczenie dyżurnego. Pomieszczenie dyżurnego znajduje się po lewej stronie od wejścia. Personel pomieszczenia dyżurnego nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po lewej stronie od wejścia znajduje się jeden aparat telefoniczny. Możesz z niego skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z hallu głównego i poruszają się po terenie Komisariatu Policji w Chełmży w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika Komisariatu Policji w Chełmży (osoby wprowadzającej). Przejście z korytarza głównego do hallu głównego zabezpieczone jest drzwiami przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody, których początek i koniec biegu oznaczono kontrastowo.

W budynku nie ma windy.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem, na parkingu od ul. Sądowej nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Aby dowiedzieć się jak skorzystać z usługi tłumacza języka migowego (PJM/SJM) online, w jednostce Policji lub przez internet, przejdź do Policja e-usługi.

Główna siedziba Komisaruatu Policji w Dobrzejewicach, w której interesanci mogą załatwić sprawę, pozostającą we właściwości Komisaruatu Policji w Dobrzejewicach, znajduje się na pod adresem Dobrzejewice 65 w Dobrzejewicach. Siedziba oznaczona jest napisem "Policja" na elewacji budynku oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Przed wejściem głównym znajduje się jeden stopień, który może uniemożliwiać wejście do budynku osobą z niepełnosprawnością, w tym osobą poruszającym się na wózku. Wzdłuż budynku prowadzi jednak chodnik wraz z podjazdem, który umożliwia wejście do budynku osobą z niepełnosprawnością, w tym osobą poruszającym się na wózku.

W hallu głównym znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i pomieszczenie dyżurnego. Pomieszczenie dyżurnego znajduje się po prawej stronie od wejścia. Personel pomieszczenia dyżurnego nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po prawej stronie od wejścia znajduje się jeden aparat telefoniczny. Możesz z niego skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z hallu głównego i poruszają się po terenie Komisariatu Policji w Dobrzejewicach w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika Komisariatu Policji w Dobrzejewicach (osoby wprowadzającej). Przejście z hallu głównego do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do niektórych dalszych części obiektu prowadzą schody, których początek i koniec biegu oznaczono kontrastowo.

Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć interesantów, który znajduje się po lewej stronie pomieszczenia dyżurnego. Dostęp do pomieszczeń do obsługi interesantów jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

W budynku nie ma windy.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem, na parkingu od drogi krajowej 569 wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Aby dowiedzieć się jak skorzystać z usługi tłumacza języka migowego (PJM/SJM) online, w jednostce Policji lub przez internet, przejdź do Policja e-usługi.

Główna siedziba Posterunku Policji w Złejwsi Wielkiej, w której interesanci mogą załatwić sprawę, pozostającą we właściwości Posterunku Policji w Złejwsi Wielkiej, znajduje się na ul. Słonecznej 10 w Złejwsi Wielkiej. Siedziba oznaczona jest napisem "Policja"na elewacji budynku oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody. Po prawej stronie od wejścia znajduje się podjazd, który umożliwia wejście do budynku osobą z niepełnosprawnością, w tym osobą poruszającym się na wózku.

W hallu głównym znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego. Punkt kontroli ruchu osobowego znajduje się po lewej stronie od wejścia. Personel Posterunku Policji w Złejwsi Wielkiej nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z hallu głównego i poruszają się po terenie Posterunku Policji w Złejwsi Wielkiej w obecności funkcjonariusza Policji (osoby wprowadzającej). Przejście z hallu głównego do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku.

Interesanci są obsługiwani w pokojach Posterunku Policji w Złejwsi Wielkiej. Pomieszczenia te są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem, na parkingu od ul. Słonecznej nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Aby dowiedzieć się jak skorzystać z usługi tłumacza języka migowego (PJM/SJM) online, w jednostce Policji lub przez internet, przejdź do Policja e-usługi.

 
Powrót na górę strony