Świadczenia przysługujące ofiarom niektórych przestępstw

Świadczenia przysługujące ofiarom niektórych przestępstw

Data publikacji 18.09.2015

Świadczenia pieniężne przysługujące ofiarom niektórych przestępstw umyślnych 1. Informujemy, iż ofiara przestępstwa lub osoba dla niej najbliższa może się ubiegać o wypłatę świadczenia pieniężnego (kompensaty) w wysokości do 12 tys. zł.

 2. Za osobę uprawnioną ustawa uznaje osobę fizyczną, pokrzywdzoną przestępstwem umyślnym popełnionym z użyciem przemocy skutkującym:
  • śmiercią albo,
  • ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu (art. 156 1 k.k.) w postaci:
   • pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia,
   • innego ciężkiego kalectwa,
   • ciężkiej choroby nieuleczalnej albo długotrwałej,
   • choroby realnie zagrażającej życiu,
   • trwałej choroby psychicznej,
   • całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub
   • trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała,
  • naruszenie czynności narządu lub rozstrojem zdrowia innym niż wskazany w pkt b) (art. 157 1 k.k.).

 3. Warunkiem przyznania kompensaty jest zawiadomienie organów ścigania o popełnionym przestępstwie.

 4. Osoba uprawniona (ofiara lub osoba dla niej najbliższa) - w celu uzyskania kompensaty - zobowiązana jest do złożenia wniosku o jej przyznanie, w terminie do 2 lat liczonym od dnia popełnionego przestępstwa. Żądanie złożone po tym terminie jest bezskuteczne (uprawnienie do uzyskania kompensaty wygasa).

 5. Tryb i zasady przyznawania kompensaty określa ustawa z dnia 07.07.2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych (Dz.U. Nr 169 poz 1415).

 6. Aktem wykonawczym do "ustawy kompensacyjnej" jest rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2005 r. w sprawie wniosku o przyznaniu kompensaty (Dz.U. Nr 177 poz. 1476), zawierające wzór wniosku. Formularz wniosku wskazuje jakie dokumenty należy do niego dołączyć.
Powrót na górę strony